Локали для Комикслейта

К общему списку

Tłumaczenie wymagane dla lokalnych wersji z bezpośrednim linkiem „edytuj”
Перевод требуется для локальных версий, снабжённых прямой ссылкой “редактировать”

Polski lokalny

Zarządzanie

Lista dostępnych operacji administracyjnych

 
Polski oryginał

Administracja

Czynności administracyjne DokuWiki.

Русский локаль

Управление

Список доступных административных операций

Русский исходный

Управление

Ниже вы сможете найти список административных операций, доступных в «Докувики».

 
 
Polski lokalny
Polski oryginał
Русский локаль
Русский исходный
 
 
Polski lokalny

Istnieje nowsza wersja

Istnieje nowsza wersja strony, który edytujesz. To się zdarza, gdy inny użytkownik zmienił stronę lub jej część, dopóki robili to samo. Uważnie przeczytaj różnice, przedstawione poniżej, i zdecyduj, którą wersję zostawić

 • Klikając „Zapisz”, затрете czyjąś wersję
 • Klikając „Anuluj”, zostawisz czyjąś wersję
 • W razie potrzeby połączyć edycji склонируйте tę kartę w przeglądarce (zwykle przeciągając z wciśnięty Shift), tam zadne czyjąś wersję, a następnie tutaj anuluj edycję
 
Polski oryginał

Istnieje nowsza wersja strony

Istnieje nowsza wersja edytowanej strony. Prawdopodobnie ktoś zmienił tę stronę w trakcie Twojej pracy.

Przeglądnij dokładnie poniższe różnice i zdecyduj, którą wersję zatrzymać. Jeśli naciśniesz zapisz to Twoja wersja zostanie zapisana. Jeśli naciśniesz anuluj to zostanie wybrana aktualna wersja strony.

Русский локаль

Существует более новая ревизия

Существует более новая ревизия страницы, которую вы редактировали. Такое случается, когда другой пользователь изменил страницу или её часть, пока вы делали то же самое. Внимательно изучите различия, приведённые ниже, и решите, какую ревизию оставить

 • Нажав «Сохранить», вы затрёте чужую ревизию
 • Нажав «Отменить», вы оставите чужую ревизию
 • При необходимости соединить правки склонируйте эту вкладку в браузере (обычно перетаскиванием с зажатым Shift), там доработайте чужую ревизию, затем здесь отмените редактирование
Русский исходный

Существует более новая версия

Существует более новая версия документа, который вы редактировали. Такое случается, когда другой пользователь изменил документ, пока вы делали то же самое.

Внимательно изучите различия, приведенные ниже, и решите, какую версию оставить. Если вы выберете «Сохранить», то ваша версия будет сохранена. Нажав «Отменить», вы оставите текущую версию.

 
 
Polski lokalny

Odmowa dostępu

Nie masz wystarczających uprawnień do przeglądania

 • Może zapomniałeś wpisać wiki ze swoją nazwą użytkownika? Jeśli jeszcze nie, musisz się zarejestrować
  • Niektóre komiksy mają limit wiekowy, o czym informuje notatka z czerwonym 18 w „indeksie”. Zarejestruj się, a następnie podejdź do specjalnego testu.
 • Lub wróć o jedną stronę za pomocą Alt + ←
 • Jeśli masz inne pytania, skorzystaj z:
 
Polski oryginał

Brak dostępu

Nie masz wystarczających uprawnień.

Русский локаль

Доступ запрещён

У вас недостаточно прав для просмотра

 • Может быть, вы забыли войти в вики под своим логином? Если его ещё нет, вам нужно зарегистрироваться
  • The Lion Queen, TLK: Forgotten Dynasty, Brokenfangs CommentComic и Tofauti Sawa огорожены от прямого доступа по просьбе авторов. Зарегистрируйтесь
  • Некоторые комиксы имеют ограничение по возрасту, о чём сообщает заметка с красным значком 18+ в их индексе. Инкогнито в группу зрителей этого раздела попасть технически невозможно, поэтому зарегистрируйтесь и затем пройдите специальный тест. Мы за защиту детей от нехороших вещей!
 • Или вернитесь на одну страницу назад кнопками Alt + ←
 • Если возникли иные вопросы, воспользуйтесь:
Русский исходный

Доступ запрещён

Извините, у вас не хватает прав для этого действия.

 
 
Polski lokalny

Różnice

Różnice między dwiema wersjami tej strony

 
Polski oryginał

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Русский локаль

Различия

Различия между двумя ревизиями данной страницы

Русский исходный

Различия

Здесь показаны различия между двумя версиями данной страницы.

 
 
Polski lokalny

Znaleziono szkic

Ostatni raz edycji tej strony nie została poprawnie zakończona. Podczas swojej pracy był automatycznie zapisany szkic przedstawiony poniżej. Czy chcesz:

 • przywrócić projekt i kontynuować pracę?
 • odinstalować wersja robocza z pracy?
 • anulować wybór, pozostawiając wersja robocza jeszcze bezpieczne?
 
Polski oryginał

Znaleziono szkic strony

Twoja ostatnia sesja edycji nie została poprawnie zakończona. DokuWiki automatycznie zachowało szkic strony podczas Twojej pracy abyś mógł (mogła) ją dokończyć. Poniżej możesz zobaczyć co zostało zapisane w czasie ostatnie sesji.

Zdecyduj czy chcesz przywrócić ostatnią sesję, usunąć ją lub anulować.

Русский локаль

Найден черновик

Последний раз редактирование этой страницы не было корректно завершено. Во время вашей работы был автоматически сохранён черновик, представленный ниже. Хотите ли вы:

 • восстановить черновик и продолжить работу?
 • удалить черновик с наработками?
 • отменить выбор, оставив черновик пока в сохранности?
Русский исходный

Найден черновик

Последний раз редактирование этой страницы не было корректно завершено. Во время вашей работы был автоматически сохранён черновик, который вы теперь можете восстановить и продолжить прерванную правку. Ниже вы видите автоматически сохранённую версию.

Пожалуйста, решите, хотите ли вы восстановить потерянную версию, удалить черновик, или отменить редактирование.

 
 
Polski lokalny

Edycja

Edytuj stronę i kliknij przycisk „Zapisz”. Dokuwiki-syntax do pomocy, PIASKOWNICA do testowania. Powstrzymaj się od wandalizmu, wszystkie edycje będą sprawdzane

 
Polski oryginał

Zredaguj tę stronę i naciśnij zapisz.

Na stronie ze składnią znajdziesz opis znaczników wiki. Jeśli chcesz poćwiczyć zajrzyj do piaskownicy.

Русский локаль

Редактирование

Отредактируйте страницу и нажмите «Сохранить». Докувики-синтаксис для справки, ПЕСОЧНИЦА для тестирования. Воздержитесь от вандализма, все правки проверяются

Русский исходный

Отредактируйте страницу и нажмите «Сохранить». Прочтите справочную страницу для ознакомления с синтаксисом вики. Пожалуйста, редактируйте только в том случае, если планируете улучшить содержимое. Если вы просто хотите потестировать что-либо, воспользуйтесь специальной страницей: playground.

 
 
Polski lokalny

Старая ревизия

Re zapisując stronę, spadek wszystkie zmiany, które za tej wersji!

 
Polski oryginał

Edytujesz nieaktualną wersję strony! Jeśli ją zapiszesz to stanie się ona wersją aktualną.


Русский локаль

Старая ревизия

Пересохранив страницу, вы сбросите все правки, следовавшие за этой ревизией!

Русский исходный

Вы загрузили старую ревизию документа! Сохранив её, вы создадите новую текущую версию с этим содержимым.


 
 
Polski lokalny

Spis treści

Lista dostępnych stron, uporządkowana według foldery

 
Polski oryginał

Indeks

Indeks wszystkich dostępnych stron pogrupowany według katalogów.

Русский локаль

Содержание

Список доступных страниц, упорядоченный по папкам

Русский исходный

Содержание

Перед вами список доступных страниц, упорядоченный по пространствам имён.

 
 
Polski lokalny

Strona jest zablokowana

Edycja strony w tej chwili zablokowane pracy innego użytkownika. Trzeba poczekać, aż się skończy edycja, lub miną 15 minut – standardowy czas blokady sesji

 
Polski oryginał

Strona zablokowana

Ta strona jest zablokowana do edycji przez innego użytkownika. Musisz zaczekać aż użytkownik zakończy redagowanie lub jego blokada wygaśnie.

Русский локаль

Страница заблокирована

Редактирование этой страницы в данный момент заблокировано работой другого пользователя. Вам придётся подождать, пока закончится редактирование, или истекут 15 минут – стандартное время блокировки сессии

Русский исходный

Страница заблокирована

Эта страница в данный момент заблокирована для редактирования другим пользователем. Вам придётся подождать, пока этот пользователь закончит редактирование или истечёт время блокировки.

 
 
Polski lokalny

Autoryzacja

W tej chwili nie jesteś zalogowany; zaloguj się za pomocą poniższego formularza

Masz w przeglądarce musi być włączone cookies!

 
Polski oryginał

Logowanie

Wprowadź nazwę użytkownika i hasło aby się zalogować. Twoja przeglądarka musi mieć włączoną obsługę ciasteczek (cookies).

Русский локаль

Авторизация

В данный момент вы не авторизованы; авторизируйтесь при помощи следующей формы

У вас в браузере должны быть включены cookies!

Русский исходный

Авторизация

В данный момент вы не в системе. Авторизируйтесь при помощи следующей формы. Замечание: для работы у вас должны быть включены куки (cookies).

 
 
Polski lokalny

Ta strona jeszcze nie istnieje

Zostaniesz przeniesiony na nie istnieje stronę

 • Jeśli komiks jest jeszcze dostępny, być może, autor komiksu jeszcze nie namalował ten pokój. Sprawdź indeks link do oficjalnej strony komiksu lub sekcji RSS. I uzbroić się w cierpliwość, jeśli nasze podejrzenia są słuszne
 • Lub cofnij się o jedną stronę do tyłu za pomocą przycisków Alt + ←
  • Również na dole każdej strony w wierszu „odwiedziliśmy:” wyświetlono ostatnio odwiedzane strony („bułka tarta”)
 • Jeśli masz jakieś inne pytania, skorzystaj z:
 
Polski oryginał

Ta strona jeszcze nie istnieje

Jesteś na stronie, która jeszcze nie istnieje. Jeśli masz wystarczające uprawnienia, możesz utworzyć tę stronę klikając utwórz stronę.

Русский локаль

Эта страница ещё не существует

Вы перешли на не существующую страницу

 • Если комикс ещё выпускается, возможно, автор комикса ещё не нарисовал этот номер. Проверьте в индексе ссылку на официальный сайт комикса либо раздел RSS. И наберитесь терпения, если наше предположение верно
 • Или вернитесь на одну страницу назад кнопками Alt + ←
  • Также внизу каждой страницы в строке „Вы посетили:” показаны последние посещённые страницы („хлебные крошки”)
 • Если возникли иные вопросы, воспользуйтесь:
Русский исходный

Эта страница ещё не существует

Вы перешли по ссылке на тему, для которой ещё не создана страница. Если позволяют ваши права доступа, вы можете создать её, нажав на кнопку «Создать страницу».

 
 
Polski lokalny

Takiej wersji nie ma

Określona wersja strony nie istnieje. Kliknij na przycisk „Historia strony”, aby uzyskać listę dostępnych poprzednich wersji tego dokumentu

 
Polski oryginał

Nie ma takiej wersji

Nie ma takiej wersji. Kliknij przycisk poprzednie wersje, aby wyświetlić listę wszystkich wersji tej strony.

Русский локаль

Такой ревизии не существует

Указанная ревизия страницы не существует. Нажмите на кнопку «История», чтобы получить список доступных предыдущих ревизий этого документа

Русский исходный

Такой версии не существует

Указанная версия страницы не существует. Нажмите на кнопку «История страницы», чтобы получить список доступных предыдущих версий этого документа.

 
 
Polski lokalny

Zobacz

Tak będzie wyglądać poprawiona strona

Uwaga: twoje edycje są jeszcze zapisane!

 
Polski oryginał

Podgląd

To jest podgląd edytowanej strony. Pamiętaj, że ta strona nie jest jeszcze zapisana!

Русский локаль

Просмотр

Вот так будет выглядеть исправленная страница

Внимание: ваши правки ещё не сохранены!

Русский исходный

Просмотр

Здесь показано, как ваш текст будет выглядеть. Внимание: текст ещё не сохранён!

 
 
Polski lokalny

Read-only

Ta strona jest tylko do odczytu. można zobaczyć oryginalny tekst, ale nie można go zmienić. Skontaktuj się z administratorem w Discord, jeśli uważasz, że to źle

 • Może zapomnieć zalogować się na wiki pod swoim loginem? Jeśli go jeszcze nie ma, trzeba rejestracja
  • Niektóre komiksy mają limit wiekowy, o czym informuje notatka z czerwonym 18 w „indeksie”. Zarejestruj się, a następnie podejdź do specjalnego testu.
 • Lub cofnij się o jedną stronę do tyłu za pomocą przycisków Alt + ←
 • Jeśli masz jakieś inne pytania, skorzystaj z:
 
Polski oryginał

Ta strona jest tylko do odczytu. Możesz wyświetlić źródła tej strony ale nie możesz ich zmienić.

Русский локаль

Read-only

Эта страница только для чтения. Вы можете посмотреть исходный текст, но не можете его изменить. Сообщите администратору в Discord, если считаете, что это неправильно

Русский исходный

Эта страница только для чтения. Вы можете посмотреть её исходный текст, но не можете его изменить. Сообщите администратору, если считаете, что это неправильно.

 
 
Polski lokalny

Ostatnie zmiany

Strony te zostały niedawno utworzone lub zmienione

 
Polski oryginał

Ostatnie zmiany

Ostatnio zmienione strony.

Русский локаль

Недавние изменения

Эти страницы были недавно созданы или изменены

Русский исходный

Недавние изменения

Следующие страницы были недавно изменены

 
 
Polski lokalny

Rejestracja nowego użytkownika

Do rejestracji w wiki wypełnij wszystkie pola poniżej. Należy zwrócić uwagę na: poprawność adresu e-mail — hasło zostanie wysłane tam w przypadku, gdy nie ma okna do wpisywania hasła i jego powtórzenia (tzn. włączony serwer generowanie haseł). Login musi spełniać ograniczenia dla identyfikator strony

 
Polski oryginał

Rejestracja nowego użytkownika

Wypełnij wszystkie pola formularza aby utworzyć nowe konto w tym wiki. Pamiętaj, żeby podać poprawny adres e-mail, ponieważ nowe hasło może zostać do Ciebie przesłane pocztą. Nazwa użytkownika powinna być zgodna z formatem nazw stron.

Русский локаль

Регистрация нового пользователя

Для регистрации в вики заполните все поля ниже. Обратите внимание на правильность адреса электронной почты — пароль будет выслан туда в случае, если отсутствуют окна для ввода пароля и его повтора (т.е. включена серверная генерация паролей). Логин должен удовлетворять ограничениям для идентификатора страницы

Русский исходный

Регистрация нового пользователя

Для регистрации в вики заполните все поля ниже. Обратите внимание на правильность адреса электронной почты — туда будет выслан пароль в том случае, если вас не просят самостоятельно ввести его здесь. Логин должен удовлетворять ограничениям для идентификатора страницы.

 
 
Polski lokalny

Wysłać nowe hasło

Aby uzyskać nowe hasło wpisz swój login. Nowe hasło zostanie wysłane na adres e-mail zarejestrowany na twoje nazwisko

 
Polski oryginał

Przesyłanie nowego hasła

Aby otrzymać nowe hasło, podaj nazwę Twojego konta w tym wiki. Prośba o potwierdzenie w postaci odnośnika zostanie Ci przesłana pocztą elektroniczną.

Русский локаль

Выслать новый пароль

Для получения нового пароля введите ваш логин. Ваш новый пароль будет отправлен по адресу электронной почты, зарегистрированному на ваше имя

Русский исходный

Выслать новый пароль

Для получения нового пароля введите ваш логин. Ваш новый пароль будет отправлен по адресу электронной почты, зарегистрированному на ваше имя.

 
 
Polski lokalny

Ustawienie nowego hasła

Wprowadź nowe hasło dla twojego konta

 
Polski oryginał

Ustalenie nowego hasła

Podaj, proszę, nowe hasło do Twojego konta w tym wiki.

Русский локаль

Установка нового пароля

Введите новый пароль для вашей учетной записи

Русский исходный

Установка нового пароля

Пожалуйста введите новый пароль для вашей учетной записи в этой вики.

 
 
Polski lokalny

Historia strony

Aby przywrócić stronę do jednej z poprzednich wersji, wybierz, kliknij tam „Edytuj stronę” i od razu „Zapisz”

 
Polski oryginał

Poprzednie wersje

Poprzednie wersje tej strony. Aby przywrócić poprzednią wersję wybierz ją, rozpocznij edycję a potem zapisz.

Русский локаль

История страницы

Чтобы откатить страницу к одной из предыдущих ревизий, выберите нужную, нажмите там «Править страницу» и сразу же «Сохранить»

Русский исходный

История страницы

Перед вами история правок текущего документа. Чтобы вернуться к одной из предыдущих версий, выберите нужную, нажмите «Править страницу» и сохраните её.

 
 
Polski lokalny

Wyniki wyszukiwania

 
Polski oryginał

Wyszukiwanie

Wyniki wyszukiwania. @[email protected]

Русский локаль

Результаты поиска

Русский исходный

Поиск

Перед вами результаты поиска. @[email protected]

 
 
Polski lokalny

Stara wersja

 
Polski oryginał

To jest stara wersja strony!


Русский локаль

Старая ревизия

Русский исходный

Это старая версия документа!


 
 
Polski lokalny

Witam!

Strona @[email protected] wiki @[email protected] zmieniła się. Lista zmian:


@[email protected]


Stara wersja: @[email protected] Nowa rewizja: @[email protected]

Aby zrezygnować z otrzymywania powiadomień o zmianach, zaloguj się na wiki @[email protected] w sekcji @[email protected] i anuluj subskrypcję na stronie i/lub folder

 
Polski oryginał

Witaj!

Treść strony @[email protected] na wiki @[email protected] uległa następującym zmianom:


@[email protected]


Stara wersja: @[email protected] Nowa wersja: @[email protected]

Aby zrezygnować z powiadomień o zmianach zaloguj się do wiki na @[email protected], a następnie odwiedź @[email protected] i anuluj otrzymywanie powiadomień o zmianach na stronach i/lub katalogach.

Русский локаль

Привет!

Страница @[email protected] в вики @[email protected] изменилась. Список изменений:


@[email protected]


Старая ревизия: @[email protected] Новая ревизия: @[email protected]

Чтобы отписаться от уведомлений об изменениях, войдите в вики @[email protected] в раздел @[email protected] и отмените подписку на страницу и/или папку

Русский исходный

Привет!

Страница @[email protected] в вики @[email protected] изменилась. Список изменений:


@[email protected]


Старая версия: @[email protected] Новая версия: @[email protected]

Чтобы отписаться от уведомлений об изменениях, войдите в вики @[email protected] в раздел @[email protected] и отмените подписку на страницу и/или пространство имён.

 
 
Polski lokalny

Zarządzanie subskrypcjami

Tutaj możesz zarządzać subskrypcjami dla bieżącej strony i foldery

 
Polski oryginał

Zarządzanie Subskrypcją

Ta strona pozwala Tobie na zarządzanie Twoimi subskrypcjami dla obecnej strony i katalogu.

Русский локаль

Управление подписками

Здесь можно управлять подписками для текущей страницы и папки

Русский исходный

Управление подписками

Здесь вы можете управлять подписками для текущей страницы и пространства имён.

 
 
Polski lokalny

Witam!

Strony w folderze @[email protected] wiki @[email protected] zostały zmienione. Lista zmienionych stron:


@[email protected]


Aby zrezygnować z otrzymywania powiadomień o zmianach, zaloguj się na wiki @[email protected] w sekcji @[email protected] i anuluj subskrypcję na stronie i/lub folder

 
Polski oryginał

Witaj!

Strony w katalogu @[email protected] na wiki @[email protected] uległy następującym zmianom:


@[email protected]


Aby zrezygnować z powiadomień o zmianach zaloguj się do wiki na @[email protected], a następnie odwiedź @[email protected] i anuluj otrzymywanie powiadomień o zmianach na stronach i/lub katalogach.

Русский локаль

Привет!

Страницы в папке @[email protected] в вики @[email protected] были изменены. Список изменившихся страниц:


@[email protected]


Чтобы отписаться от уведомлений об изменениях, войдите в вики @[email protected] в раздел @[email protected] и отмените подписку на страницу и/или папку

Русский исходный

Привет!

Страницы в пространстве имён @[email protected] в вики @[email protected] были изменены.

Список изменившихся страниц:


@[email protected]


Чтобы отписаться от уведомлений об изменениях, войдите в вики @[email protected] в раздел @[email protected] и отмените подписку на страницу и/или пространство имён.

 
 
Polski lokalny

Witam!

Strona @[email protected] wiki @[email protected] zmieniła się. Lista zmian:


@[email protected]


Data: @[email protected] Autor: @[email protected]

Uwaga: @[email protected] Stara wersja: @[email protected] Nowa rewizja: @[email protected]

Aby zrezygnować z otrzymywania powiadomień o zmianach, zaloguj się na wiki @[email protected] w sekcji @[email protected] i anuluj subskrypcję na stronie i/lub folder

 
Polski oryginał

Witaj!

Treść strony @[email protected] na wiki @[email protected] uległa następującym zmianom:


@[email protected]


Data: @[email protected] Użytkownik: @[email protected] Podsumowanie zmian: @S[email protected] Stara wersja: @[email protected] Nowa wersja: @[email protected]

Aby zrezygnować z powiadomień o zmianach zaloguj się do wiki na @[email protected], a następnie odwiedź @[email protected] i anuluj otrzymywanie powiadomień o zmianach na stronach i/lub katalogach.

Русский локаль

Привет!

Страница @[email protected] в вики @[email protected] изменилась. Список изменений:


@[email protected]


Дата: @[email protected] Автор: @[email protected]

Примечание: @[email protected] Старая ревизия: @[email protected] Новая ревизия: @[email protected]

Чтобы отписаться от уведомлений об изменениях, войдите в вики @[email protected] в раздел @[email protected] и отмените подписку на страницу и/или папку

Русский исходный

Привет!

Страница @[email protected] в вики @[email protected] изменилась. Список изменений:


@[email protected]


Дата: @[email protected] Автор: @[email protected]

Примечание: @[email protected] Старая версия: @[email protected] Новая версия: @[email protected]

Чтобы отписаться от уведомлений об изменениях, войдите в вики @[email protected] в раздел @[email protected] и отмените подписку на страницу и/или пространство имён.

 
 
Polski lokalny

Aktualizuj profil

Należy wypełnić tylko te pola, które chcesz zmienić. Login użytkownika nie może być zmieniony

 
Polski oryginał

Aktualizacja profilu użytkownika

Wystarczy, że wypełnisz tylko te pola, które chcesz zmienić. Nie możesz zmienić nazwy użytkownika.

Русский локаль

Обновить профиль

Необходимо заполнить только те поля, которые вы хотите изменить. Логин пользователя не может быть изменён

Русский исходный

Обновить профиль

Необходимо заполнить только те поля, которые вы хотите изменить. Ваш логин не может быть изменён.

 
 
Polski lokalny

SPAM jest zablokowany

Twoje zmiany nie zostały zapisane, ponieważ zawierają jedno lub więcej słów zakazanych

Jeśli to była próba dodać spam – ajajaj! Jeśli uważasz, że to jakiś błąd – skontaktuj się z administratorem wiki w Discord

 
Polski oryginał

SPAM jest zablokowany

Twoje zmiany nie zostały zapisane, ponieważ zawierają jedno lub więcej słów zakazanych. Jeśli próbowałeś dodać spam w Wiki – ajajaj! Jeśli uważasz, że to jakiś błąd, skontaktuj się z administratorem wiki.

Русский локаль

СПАМ заблокирован

Ваши изменения не были сохранены, так как они содержат одно или более запрёщенных слов

Если это была попытка добавить спам – ай-яй-яй! Если считаете, что это какая-то ошибка – обратитесь к администратору в Discord

Русский исходный

СПАМ заблокирован

Ваши изменения не были сохранены, так как они содержат одно или более запрещенных слов. Если Вы пытались добавить спам в Вики – ай-яй-яй! Если Вы считаете, что это какая-то ошибка, обратитесь к администратору вики.

 
 
Polski szablon

<?php

$lang['start'] = 'Główna';
$lang['menu'] = 'Wszystkie komiksy';
$lang['news'] = 'Wiadomości';
$lang['helproom'] = 'Pomoc';
$lang['chat'] = 'Chat';
$lang['RSS'] = 'RSS strony';
$lang['RSSpart'] = 'RSS sekcji';
$lang['RSSnew'] = 'nowe strony';

 
Русский шаблон

<?php

$lang['start'] = 'Главная';
$lang['menu'] = 'Все комиксы';
$lang['news'] = 'Новости';
$lang['helproom'] = 'Справочная';
$lang['chat'] = 'Чат';
$lang['RSS'] = 'RSS сайта';
$lang['RSSpart'] = 'RSS раздела';
$lang['RSSnew'] = 'новые страницы';

Ta strona używa plików cookie. Będąc tutaj, zgadzasz się na ich przechowywanie na swoim komputerze. Użytkownik potwierdza również, że przeczytał i zrozumiał naszą Politykę prywatności. Jeśli się nie zgadzasz - opuść stronę.Więcej informacji na temat plików cookie