Локали для Комикслейта

К общему списку

Oversættelse kræves for lokale versioner med et direkte redigeringskæde
Перевод требуется для локальных версий, снабжённых прямой ссылкой „редактировать“
Translation required for local versions with a direct edit link

Dansk lokal

Ledelse

En liste over de tilgængelige administrative operationer

 
Dansk original

Administration

Nedenfor kan du finde en række administrative værktøjer.

Русский локаль

Управление

Список доступных административных операций

Русский исходный

Управление

Ниже вы сможете найти список административных операций, доступных в «Докувики».

English local

Management

List of available administrative operations

English original

Administration

Below you can find a list of administrative tasks available in DokuWiki.

 
 
Dansk lokal
Dansk original
Русский локаль
Русский исходный
English local
English original
 
 
Dansk lokal

Der er en nyere revision

der Er en nyere revision af den side, du har redigeret. Dette sker, når en anden bruger ændrer en side eller en del af det, mens du gør det samme. Nøje gennemgå de forskelle nedenfor og beslutte, hvilke revision holde

 • At klikke på „Gem“ vil slette en andens revision
 • Ved at klikke på „Annuller“ du vil efterlade en andens revision
 • Hvis du har brug for at flette ændringer, tilt denne fane i browseren (som regel ved at trække med Shift-tasten), der ændre en andens revision, derefter annullere edit her
 
Dansk original

Der eksisterer en nyere udgave af dokumentet

Der eksisterer en nyere udgave af dette dokument. Det sker når flere brugere ændrer i dokumentet på samme tid.

Gennemgå de viste forskelle grundigt, og beslut hvilken udgave der skal bevares. Hvis du vælger Gem, bliver din udgave af dokumentet gemt. Vælger du Fortryd beholder du den nuværende udgave.

Русский локаль

Существует более новая ревизия

Существует более новая ревизия страницы, которую вы редактировали. Такое случается, когда другой пользователь изменил страницу или её часть, пока вы делали то же самое. Внимательно изучите различия, приведённые ниже, и решите, какую ревизию оставить

 • Нажав «Сохранить», вы затрёте чужую ревизию
 • Нажав «Отменить», вы оставите чужую ревизию
 • При необходимости соединить правки склонируйте эту вкладку в браузере (обычно перетаскиванием с зажатым Shift), там доработайте чужую ревизию, затем здесь отмените редактирование
Русский исходный

Существует более новая версия

Существует более новая версия документа, который вы редактировали. Такое случается, когда другой пользователь изменил документ, пока вы делали то же самое.

Внимательно изучите различия, приведенные ниже, и решите, какую версию оставить. Если вы выберете «Сохранить», то ваша версия будет сохранена. Нажав «Отменить», вы оставите текущую версию.

English local

There is a newer revision

There is a newer revision of the page you edited. This happens when another user has changed the page or part of it while you were doing the same. Carefully review the differences below and decide which revision to keep

 • Pressing „Save“, you will wipe someone else's revision
 • Pressing „Cancel“, you leave someone else's revision
 • If you need to connect edits, clone this tab in the browser (usually by dragging and holding Shift), modify the revision there, then cancel editing here
English original

A newer version exists

A newer version of the document you edited exists. This happens when another user changed the document while you were editing it.

Examine the differences shown below thoroughly, then decide which version to keep. If you choose save, your version will be saved. Hit cancel to keep the current version.

 
 
Dansk lokal

Adgang nægtet

Du har ikke tilstrækkelige tilladelser til at se

 • Måske har du glemt at indtaste wiki'en med dit brugernavn? Hvis ikke allerede, skal du registrere dig
  • Nogle tegneserier har en aldersgrænse, som rapporteret af en note med røde 18+ i deres indeks. Det er teknisk umuligt at komme ind i gruppen af ​​tilskuere i dette afsnit, så registrer dig og derefter bestået en særlig test. Vi er for at beskytte børn mod dårlige ting!
 • Eller gå tilbage på en side med Alt + ←
 • Hvis du har andre spørgsmål, så brug:
 
Dansk original

Adgang nægtet

Du har ikke rettigheder til at fortsætte.

Русский локаль

Доступ запрещён

У вас недостаточно прав для просмотра

 • Может быть, вы забыли войти в вики под своим логином? Если его ещё нет, вам нужно зарегистрироваться
  • The Lion Queen, TLK: Forgotten Dynasty, Brokenfangs CommentComic и Tofauti Sawa огорожены от прямого доступа по просьбе авторов. Зарегистрируйтесь
  • Некоторые комиксы имеют ограничение по возрасту, о чём сообщает заметка с красным значком 18+ в их индексе. Инкогнито в группу зрителей этого раздела попасть технически невозможно, поэтому зарегистрируйтесь и затем пройдите специальный тест. Мы за защиту детей от нехороших вещей!
 • Или вернитесь на одну страницу назад кнопками Alt + ←
 • Если возникли иные вопросы, воспользуйтесь:
Русский исходный

Доступ запрещён

Извините, у вас не хватает прав для этого действия.

English local

Access is denied

You do not have sufficient permissions to view

 • Maybe you forgot to enter the wiki with your username? If not already, you need to register
  • Some comics have an age limit, as reported by a note with a red 18+ in their index. It's technically impossible to get into the audience group of this section anonymously, so register and then pass a special test. We are for protecting children from bad things!
 • Or go back one page with Alt + ←
 • If you have any other questions, please use a:
English original

Permission Denied

Sorry, you don't have enough rights to continue.

 
 
Dansk lokal

Forskelle

Forskelle mellem to revisioner af denne side

 
Dansk original

Forskelle

Dette viser forskellene mellem den valgte og den nuværende udgave af dokumentet. Gul er linjer der findes i den gamle udgave, og grøn er linjer der findes i den nuværende.

Русский локаль

Различия

Различия между двумя ревизиями данной страницы

Русский исходный

Различия

Здесь показаны различия между двумя версиями данной страницы.

English local

Differences

Differences between the two revisions of this page

English original

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

 
 
Dansk lokal

Udkast fundet

din Seneste ændring af denne side ikke blev afsluttet korrekt. I løbet af dit arbejde, udkast til under automatisk blev gemt. Ønsker du:

 • restore udkast til og fortsætte?
 • fjern udkast til med bedste praksis?
 • cancel udvalg, der forlader udkast til en computer for nu?
 
Dansk original

Kladdefil fundet

Din sidste redigeringssession på denne side blev ikke afsluttet korrekt. DokuWiki har automatisk gemt en kladde mens du arbejdede, som du kan benytte til at fortsætte redigeringen. Forneden kan du se de data der blev gemt fra din sidste session.

Vælg venligst, om du vil gendanne din tabte redigering, slette den gemte kladde eller afbryde redigeringen.

Русский локаль

Найден черновик

Последний раз редактирование этой страницы не было корректно завершено. Во время вашей работы был автоматически сохранён черновик, представленный ниже. Хотите ли вы:

 • восстановить черновик и продолжить работу?
 • удалить черновик с наработками?
 • отменить выбор, оставив черновик пока в сохранности?
Русский исходный

Найден черновик

Последний раз редактирование этой страницы не было корректно завершено. Во время вашей работы был автоматически сохранён черновик, который вы теперь можете восстановить и продолжить прерванную правку. Ниже вы видите автоматически сохранённую версию.

Пожалуйста, решите, хотите ли вы восстановить потерянную версию, удалить черновик, или отменить редактирование.

English local

Found a draft

Last time editing of this page was not completed correctly. During your work, the draft below was automatically saved. Would you like:

 • recover draft and continue working?
 • delete draft with your practices?
 • cancel selection, leaving the draft still intact?
English original

Draft file found

Your last edit session on this page was not completed correctly. DokuWiki automatically saved a draft during your work which you may now use to continue your editing. Below you can see the data that was saved from your last session.

Please decide if you want to recover your lost edit session, delete the autosaved draft or cancel the editing process.

 
 
Dansk lokal

Redigering

Rediger siden, og klik på Gem. DokuWiki-syntaks for hjælp, LEGEPLADS til test. Afstå fra vandalisme, alle redigeringer vil blive kontrolleret

 
Dansk original

Rediger dette dokument og tryk på knappen [Gem]. Se Formaterings tips for Wiki syntaks. Ret venligst kun dette dokument hvis du kan forbedre det. Brug venligst sandkassen til at teste før du retter i et rigtigt dokument. Husk også at bruge [Forhåndsvisning] før du gemmer dokumentet.

Русский локаль

Редактирование

Отредактируйте страницу и нажмите «Сохранить». Докувики-синтаксис для справки, ПЕСОЧНИЦА для тестирования. Воздержитесь от вандализма, все правки проверяются

Русский исходный

Отредактируйте страницу и нажмите «Сохранить». Прочтите справочную страницу для ознакомления с синтаксисом вики. Пожалуйста, редактируйте только в том случае, если планируете улучшить содержимое. Если вы просто хотите потестировать что-либо, воспользуйтесь специальной страницей: playground.

English local

Edit page

Edit the page and hit Save. Dokuwiki-syntax for reference, PLAYGROUND for testing. Refrain from vandalism, all edits will be checked

English original

Edit the page and hit Save. See syntax for Wiki syntax. Please edit the page only if you can improve it. If you want to test some things, learn to make your first steps on the playground.

 
 
Dansk lokal

Gamle revision

Efter du Tørre den side, du vil nulstille alle de redigeringer, der blev fulgt på i denne revision!

 
Dansk original

Du har hentet en gammel udgave af dette dokument! Hvis du gemmer dokumentet vil du overskrive den nuværende med den gamle udgave.


Русский локаль

Старая ревизия

Пересохранив страницу, вы сбросите все правки, следовавшие за этой ревизией!

Русский исходный

Вы загрузили старую ревизию документа! Сохранив её, вы создадите новую текущую версию с этим содержимым.


English local

Old revision

Re-saving the page will reset all edits following this revision!

English original

You've loaded an old revision of the document! If you save it, you will create a new version with this data.


 
 
Dansk lokal

Indhold

Listen over tilgængelige sider bestilt af mapper

 
Dansk original

Indeks

Dette er en oversigt over alle tilgængelige dokumenter, sorteret efter navnerum.

Русский локаль

Содержание

Список доступных страниц, упорядоченный по папкам

Русский исходный

Содержание

Перед вами список доступных страниц, упорядоченный по пространствам имён.

English local

Content

List of available pages, organized by folder

English original

Sitemap

This is a sitemap over all available pages ordered by namespaces.

 
 
Dansk lokal

Side blokeret

At redigere denne side er i øjeblikket blokeret af en anden bruger. Du bliver nødt til at vente, indtil redigeringen er færdig, eller 15 minutter er op-standard session lockout-tid

 
Dansk original

Låst Dokument

Dette dokument er midlertidigt låst af en anden bruger. Vent venligst til brugeren er færdig med at redigere dokumentet, eller låsen udløber.

Русский локаль

Страница заблокирована

Редактирование этой страницы в данный момент заблокировано работой другого пользователя. Вам придётся подождать, пока закончится редактирование, или истекут 15 минут – стандартное время блокировки сессии

Русский исходный

Страница заблокирована

Эта страница в данный момент заблокирована для редактирования другим пользователем. Вам придётся подождать, пока этот пользователь закончит редактирование или истечёт время блокировки.

English local

Page blocked

Editing this page is currently blocked by another user. You will have to wait until the editing is finished, or 15 minutes will expire – the standard session lockout time

English original

Page locked

This page is currently locked for editing by another user. You have to wait until this user finishes editing or the lock expires.

 
 
Dansk lokal

Tilladelse

du er i øjeblikket ikke godkendt; log på ved hjælp af nedenstående formular

Skal Cookies være aktiveret i din browser!

 
Dansk original

Login

Du er ikke logget ind! Indtast brugernavn og adgangskode. Din browser skal have tilladt cookies for at du kan logge ind.

Русский локаль

Авторизация

В данный момент вы не авторизованы; авторизируйтесь при помощи следующей формы

У вас в браузере должны быть включены cookies!

Русский исходный

Авторизация

В данный момент вы не в системе. Авторизируйтесь при помощи следующей формы. Замечание: для работы у вас должны быть включены куки (cookies).

English local

Authorization

You are currently not logged in; log in with the following form

Cookies must be enabled in your browser!

English original

Login

You are currently not logged in! Enter your authentication credentials below to log in. You need to have cookies enabled to log in.

 
 
Dansk lokal

Denne side eksisterer ikke endnu

Du har flyttet til ikke-eksisterende side

 • Hvis tegneserien er stadig ved at blive udgivet, forfatteren af tegneserien kan ikke have trukket dette nummer endnu. Kontroller index link til den officielle hjemmeside for the comic book eller afsnit RSS. Og være tålmodig, hvis vores antagelse er korrekt
 • Eller gå en side tilbage med Alt + ←
  • Også i bunden af hver side, „Sti:“ linje viser de senest besøgte sider („breadcrumbs“)
 • Hvis du har andre spørgsmål, bedes du bruge:
 
Dansk original

Dette dokument eksisterer ikke (endnu)

Du har fulgt en henvisning til et dokument der ikke eksisterer (endnu). Du kan oprette dokumentet ved at trykke på knappen [Opret dette dokument].

Русский локаль

Эта страница ещё не существует

Вы перешли на не существующую страницу

 • Если комикс ещё выпускается, возможно, автор комикса ещё не нарисовал этот номер. Проверьте в индексе ссылку на официальный сайт комикса либо раздел RSS. И наберитесь терпения, если наше предположение верно
 • Или вернитесь на одну страницу назад кнопками Alt + ←
  • Также внизу каждой страницы в строке „Вы посетили:“ показаны последние посещённые страницы („хлебные крошки“)
 • Если возникли иные вопросы, воспользуйтесь:
Русский исходный

Эта страница ещё не существует

Вы перешли по ссылке на тему, для которой ещё не создана страница. Если позволяют ваши права доступа, вы можете создать её, нажав на кнопку «Создать страницу».

English local

This page does not exist yet

You have moved to a non-existing page

 • If the comic is still being released, perhaps the author of the comic has not yet drawn this number. Check on the index for a link to the official comics website or the RSS section. And have patience if our assumption is correct
 • Or go back one page with Alt + ← buttons
  • Also at the bottom of each page in the line „Trace:“ are shown the last pages visited („bread crumbs“)
 • If you have any other questions, use:
English original

This topic does not exist yet

You've followed a link to a topic that doesn't exist yet. If permissions allow, you may create it by clicking on „Create this page“.

 
 
Dansk lokal

En sådan revision findes ikke

Den angivne side revision findes ikke. Klik på „Historik“ - knappen for at få vist en liste over tilgængelige tidligere revisioner af dette dokument

 
Dansk original

Den valgte udgave findes ikke

Den valgte udgave af dokumentet findes ikke! Tryk på knappen [Gamle udgaver] for at se en liste af gamle udgaver af dette dokument.

Русский локаль

Такой ревизии не существует

Указанная ревизия страницы не существует. Нажмите на кнопку «История», чтобы получить список доступных предыдущих ревизий этого документа

Русский исходный

Такой версии не существует

Указанная версия страницы не существует. Нажмите на кнопку «История страницы», чтобы получить список доступных предыдущих версий этого документа.

English local

There is no such revision

The specified page revision does not exist. Click on the “History” button to get a list of available previous revisions of this document

English original

No such revision

The specified revision doesn't exist. Click on „Old revisions“ for a list of old revisions of this document.

 
 
Dansk lokal

Udsigt

Dette er, hvordan den korrigerede side vil se ud

Advarsel: dine ændringer er ikke gemt endnu!

 
Dansk original

Forhåndsvisning

Dette er en forhåndsvisning af hvordan dokumentet vil se ud. Husk: Det er IKKE gemt endnu! Hvis det ser godt ud, så tryk på knappen [Gem]

Русский локаль

Просмотр

Вот так будет выглядеть исправленная страница

Внимание: ваши правки ещё не сохранены!

Русский исходный

Просмотр

Здесь показано, как ваш текст будет выглядеть. Внимание: текст ещё не сохранён!

English local

Preview

This is what the corrected page will look like

Warning: your edits are not saved yet!

English original

Preview

This is a preview of what your text will look like. Remember: It is not saved yet!

 
 
Dansk lokal

Read-only

Denne side er skrivebeskyttet. Du kan se kildeteksten, men du kan ikke ændre det. Underretter administrator på Discord hvis du tror, dette er forkert

 • Måske du har glemt log ind for at wiki med dit login? Hvis det ikke er der endnu, du har brug for register
  • Nogle tegneserier har en aldersgrænse, som rapporteret af en note med røde 18+ i deres „indeks“. Registrer og tag derefter den specielle test.
 • Eller gå en side tilbage med Alt + ←
 • Hvis du har andre spørgsmål, bedes du bruge:
 
Dansk original

Dette dokument kan kun læses. Du kan se kildekoden, men ikke gemme ændringer i det. Hvis du mener at dette er en fejl, så skriv det venligst på fejl-oversigt.

Русский локаль

Read-only

Эта страница только для чтения. Вы можете посмотреть исходный текст, но не можете его изменить. Сообщите администратору в Discord, если считаете, что это неправильно

Русский исходный

Эта страница только для чтения. Вы можете посмотреть её исходный текст, но не можете его изменить. Сообщите администратору, если считаете, что это неправильно.

English local

Read-only

This page is read-only. You can view the source text, but you cannot change it. Notify the administrator at Discord if you think this is wrong

 • Maybe you forgot to log in to the wiki? If not, you need to register
  • Some comics have an age limit, as reported by a note with a red 18+ in their „index“. Register and then take a special test.
 • Or go back one page with Alt + ← buttons
 • If you have any other questions, use:
English original

This page is read only. You can view the source, but not change it. Ask your administrator if you think this is wrong.

 
 
Dansk lokal

Seneste ændringer

Disse sider er for nylig blevet oprettet eller ændret

 
Dansk original

Nye ændringer

Følgende dokumenter er blevet ændret for nylig.

Русский локаль

Недавние изменения

Эти страницы были недавно созданы или изменены

Русский исходный

Недавние изменения

Следующие страницы были недавно изменены

English local

Recent changes

These pages were recently created or modified

English original

Recent Changes

The following pages were changed recently.

 
 
Dansk lokal

Registrering af ny bruger

For at tilmelde dig til wiki, skal du udfylde alle felterne nedenfor. Bemærk e-mail-adresse er korrekt) - adgangskode vil blive sendt der, hvis der ikke er nogen Vinduer for at indtaste adgangskoden og gentage det (dvs server password generering er aktiveret). Login skal opfylde de begrænsninger for page ID

 
Dansk original

Opret en wiki-konto

Udfyld nedenstånde skema for at oprette en konto i denne wiki. Sørg for at bruge en gyldig e-mail-adresse - dit adgangskode bliver sendt til dig. Dit brugernavn skal være et gyldigt dokumentnavn.

Русский локаль

Регистрация нового пользователя

Для регистрации в вики заполните все поля ниже. Обратите внимание на правильность адреса электронной почты — пароль будет выслан туда в случае, если отсутствуют окна для ввода пароля и его повтора (т.е. включена серверная генерация паролей). Логин должен удовлетворять ограничениям для идентификатора страницы

Русский исходный

Регистрация нового пользователя

Для регистрации в вики заполните все поля ниже. Обратите внимание на правильность адреса электронной почты — туда будет выслан пароль в том случае, если вас не просят самостоятельно ввести его здесь. Логин должен удовлетворять ограничениям для идентификатора страницы.

English local

Registration of a new user

To register on the wiki, fill in all the fields below. Please note that the e-mail address is correct - the password will be sent there if there are no windows for entering the password and its repetition (i.e., server-side password generation is enabled). Login must meet page ID limits

English original

Register as new user

Fill in all the information below to create a new account in this wiki. Make sure you supply a valid e-mail address - if you are not asked to enter a password here, a new one will be sent to that address. The login name should be a valid pagename.

 
 
Dansk lokal

Send ny adgangskode

For at få en ny adgangskode, skal du indtaste dit login. Dit nye password vil blive sendt til den e-mail-adresse, der er registreret i dit navn

 
Dansk original

Send nyt password

Udfyld alle nedenstående felter for at få tilsendt et nyt password til denne wiki. Dit nye password vil blive sendt til den opgivne e-mail-adresse. Brugernavnet bør være dit wiki brugernavn.

Русский локаль

Выслать новый пароль

Для получения нового пароля введите ваш логин. Ваш новый пароль будет отправлен по адресу электронной почты, зарегистрированному на ваше имя

Русский исходный

Выслать новый пароль

Для получения нового пароля введите ваш логин. Ваш новый пароль будет отправлен по адресу электронной почты, зарегистрированному на ваше имя.

English local

Send new password

To receive a new password, enter your username. Your new password will be sent to the email address registered in your name

English original

Send new password

Please enter your user name in the form below to request a new password for your account in this wiki. A confirmation link will be sent to your registered email address.

 
 
Dansk lokal

Indstilling af en ny adgangskode

Indtast en ny adgangskode til din konto

 
Dansk original

Vælg ny adgangskode

Indtast venligst en ny adgangskode for din konto på denne wiki.

Русский локаль

Установка нового пароля

Введите новый пароль для вашей учетной записи

Русский исходный

Установка нового пароля

Пожалуйста введите новый пароль для вашей учетной записи в этой вики.

English local

Setting a new password

Enter a new password for your account

English original

Set new password

Please enter a new password for your account in this wiki.

 
 
Dansk lokal

Side oversigt

Tilbagerulning af en side til en tidligere revision, skal du vælge det, klikke på „Opret denne side“ og „Gem“

 
Dansk original

Gamle udgaver

Her er de gamle udgaver af dette dokument. Du kan vende tilbage til en tidligere udgave af dokumentet ved at vælge det nedenfor, trykke på knappen [Rediger dette dokument], og til sidst gemme dokumentet.

Русский локаль

История страницы

Чтобы откатить страницу к одной из предыдущих ревизий, выберите нужную, нажмите там «Править страницу» и сразу же «Сохранить»

Русский исходный

История страницы

Перед вами история правок текущего документа. Чтобы вернуться к одной из предыдущих версий, выберите нужную, нажмите «Править страницу» и сохраните её.

English local

History of the page

To roll back the page to one of the previous revisions, select the one you need, click “Edit this page” there and immediately “Save”

English original

Old Revisions

These are the older revisons of the current document. To revert to an old revision, select it from below, click Edit this page and save it.

 
 
Dansk lokal

Søgeresultater

 
Dansk original

Søgning

Du kan se resultaterne af din søgning nedenunder. @[email protected]

Русский локаль

Результаты поиска

Русский исходный

Поиск

Перед вами результаты поиска. @[email protected]

English local

Search results

English original

Search

You can find the results of your search below. @[email protected]

 
 
Dansk lokal

Gamle revision

 
Dansk original

Dette er en gammel udgave af dokumentet!


Русский локаль

Старая ревизия

Русский исходный

Это старая версия документа!


English local

Old revision

English original

This is an old revision of the document!


 
 
Dansk lokal

Hej!

Den side @[email protected] @[email protected] wiki ændret. Liste over ændringer:


@[email protected]


Gamle revision: @[email protected] Ny revision: @[email protected]

For at afmelde ændre meddelelser, skal du logge på @[email protected] wiki under @[email protected] og afmelde sig fra den side, og/eller mappe

 
Dansk original

Hej,

Siden @[email protected] i @[email protected] wikien er blevet ændret. Her er ændringerne:


@[email protected]


Gammel Revision: @[email protected] Ny Revision: @[email protected]

For at stoppe notifikationer om sideændringer, login på wikien på @[email protected] og besøg så @[email protected] for at afmelde side og/eller navneområde ændringer.

Русский локаль

Привет!

Страница @[email protected] в вики @[email protected] изменилась. Список изменений:


@[email protected]


Старая ревизия: @[email protected] Новая ревизия: @[email protected]

Чтобы отписаться от уведомлений об изменениях, войдите в вики @[email protected] в раздел @[email protected] и отмените подписку на страницу и/или папку

Русский исходный

Привет!

Страница @[email protected] в вики @[email protected] изменилась. Список изменений:


@[email protected]


Старая версия: @[email protected] Новая версия: @[email protected]

Чтобы отписаться от уведомлений об изменениях, войдите в вики @[email protected] в раздел @[email protected] и отмените подписку на страницу и/или пространство имён.

English local

Hello!

The @[email protected] page on the @[email protected] wiki changed. List of changes:


@[email protected]


Old revision: @[email protected] New revision: @[email protected]

To unsubscribe from change notifications, log in to the @[email protected] wiki, and in the @[email protected] section, unsubscribe from the page and/or folder

English original

Hello!

The page @[email protected] in the @[email protected] wiki changed. Here are the changes:


@[email protected]


Old Revision: @[email protected] New Revision: @[email protected]

To cancel the page notifications, log into the wiki at @[email protected] then visit @[email protected] and unsubscribe page and/or namespace changes.

 
 
Dansk lokal

Administrere abonnementer

Her kan du administrere abonnementer for den aktuelle side og mappe

 
Dansk original

Abonnementadministration

Denne side gør det muligt for dig at administrere dine abonnementer for den nuværende side eller navnerum.

Русский локаль

Управление подписками

Здесь можно управлять подписками для текущей страницы и папки

Русский исходный

Управление подписками

Здесь вы можете управлять подписками для текущей страницы и пространства имён.

English local

Manage Subscriptions

Here you can manage the subscriptions for the current page and folder

English original

Subscription Management

This page allows you to manage your subscriptions for the current page and namespace.

 
 
Dansk lokal

Hej!

Sider i @[email protected] mappe @[email protected] wiki er blevet ændret. Listen af ændrede sider:


@[email protected]


For at afmelde ændre meddelelser, skal du logge på @[email protected] wiki under @[email protected] og afmelde sig fra den side, og/eller mappe

 
Dansk original

Hej,

Sider i navneområdet @[email protected] i @[email protected] wikien er blevet ændret. Her er de ændrede sider:


@[email protected]


For at stoppe notifikationer om sideændringer, login på wikien på @[email protected] og besøg så @[email protected] for at afmelde side og/eller navneområde ændringer.

Русский локаль

Привет!

Страницы в папке @[email protected] в вики @[email protected] были изменены. Список изменившихся страниц:


@[email protected]


Чтобы отписаться от уведомлений об изменениях, войдите в вики @[email protected] в раздел @[email protected] и отмените подписку на страницу и/или папку

Русский исходный

Привет!

Страницы в пространстве имён @[email protected] в вики @[email protected] были изменены.

Список изменившихся страниц:


@[email protected]


Чтобы отписаться от уведомлений об изменениях, войдите в вики @[email protected] в раздел @[email protected] и отмените подписку на страницу и/или пространство имён.

English local

Hello!

Pages in the @[email protected] folder on the @[email protected] wiki have been changed. List of changed pages:


@[email protected]


To unsubscribe from change notifications, log in to the @[email protected] wiki, and in the @[email protected] section, unsubscribe from the page and/or folder

English original

Hello!

Pages in the namespace @[email protected] of the @[email protected] wiki changed. Here are the changed pages:


@[email protected]


To cancel the page notifications, log into the wiki at @[email protected] then visit @[email protected] and unsubscribe page and/or namespace changes.

 
 
Dansk lokal

Hej!

Den side @[email protected] @[email protected] wiki ændret. Liste over ændringer:


@[email protected]


Dato: @[email protected] Indsendt af: @[email protected]

Bemærk: @RESUMÉ@ Gamle revision: @[email protected] Ny revision: @[email protected]

For at afmelde ændre meddelelser, skal du logge på @[email protected] wiki under @[email protected] og afmelde sig fra den side, og/eller mappe

 
Dansk original

Hej!

Siden @[email protected] i wikien @[email protected] er blevet ændret. Her er ændringerne:


@[email protected]


Dato : @[email protected] Bruger : @[email protected] Summering: @[email protected] Gammel Revision: @[email protected] Ny Revision: @[email protected]

For at slå side notifikationer fra, skal du logge ind på @[email protected] og besøge @[email protected] og slå abonnoment for side / navnerum ændringer fra.

Русский локаль

Привет!

Страница @[email protected] в вики @[email protected] изменилась. Список изменений:


@[email protected]


Дата: @[email protected] Автор: @[email protected]

Примечание: @[email protected] Старая ревизия: @[email protected] Новая ревизия: @[email protected]

Чтобы отписаться от уведомлений об изменениях, войдите в вики @[email protected] в раздел @[email protected] и отмените подписку на страницу и/или папку

Русский исходный

Привет!

Страница @[email protected] в вики @[email protected] изменилась. Список изменений:


@[email protected]


Дата: @[email protected] Автор: @[email protected]

Примечание: @[email protected] Старая версия: @[email protected] Новая версия: @[email protected]

Чтобы отписаться от уведомлений об изменениях, войдите в вики @[email protected] в раздел @[email protected] и отмените подписку на страницу и/или пространство имён.

English local

Hello!

The @[email protected] page on the @[email protected] wiki changed. List of changes:


@[email protected]


Date: @[email protected] Posted by: @[email protected]

Note: @[email protected] Old revision: @[email protected] New revision: @[email protected]

To unsubscribe from change notifications, log in to the @[email protected] wiki, and in the @[email protected] section, unsubscribe from the page and/or folder

English original

Hello!

The page @[email protected] in the @[email protected] wiki changed. Here are the changes:


@[email protected]


Date : @[email protected] User : @[email protected] Edit Summary: @[email protected] Old Revision: @[email protected] New Revision: @[email protected]

To cancel the page notifications, log into the wiki at @[email protected] then visit @[email protected] and unsubscribe page and/or namespace changes.

 
 
Dansk lokal

Opdater profil

Du behøver kun at udfylde de felter, som du ønsker at ændre. Bruger-login kan ikke ændres

 
Dansk original

Opdater din kontos profil

Du behøver kun at udfylde de felter du ønsker at ændre. Du kan ikke ændre dit brugernavn.

Русский локаль

Обновить профиль

Необходимо заполнить только те поля, которые вы хотите изменить. Логин пользователя не может быть изменён

Русский исходный

Обновить профиль

Необходимо заполнить только те поля, которые вы хотите изменить. Ваш логин не может быть изменён.

English local

Update Profile

It is necessary to fill only those fields that you want to change. User login cannot be changed

English original

Update your account profile

You only need to complete those fields you wish to change. You may not change your user name.

 
 
Dansk lokal

SPAM blokeret

dine ændringer er ikke gemt, fordi De indeholder en eller flere forbudte ord

Hvis dette var et forsøg på at tilføje spam-av! Hvis du mener dette er en fejl, bedes du kontakte wiki administrator på Discord

 
Dansk original

SPAM blokeret

Dine ændringer er ikke blevet gemt, fordi de indeholder en eller flere forbudte ord. Hvis du har forsøgt at tilføje spam til Wiki – Ah-yay! Hvis du mener, at dette er en fejl, skal du kontakte din wiki administrator.

Русский локаль

СПАМ заблокирован

Ваши изменения не были сохранены, так как они содержат одно или более запрёщенных слов

Если это была попытка добавить спам – ай-яй-яй! Если считаете, что это какая-то ошибка – обратитесь к администратору в Discord

Русский исходный

СПАМ заблокирован

Ваши изменения не были сохранены, так как они содержат одно или более запрещенных слов. Если Вы пытались добавить спам в Вики – ай-яй-яй! Если Вы считаете, что это какая-то ошибка, обратитесь к администратору вики.

English local

SPAM blocked

Your changes have not been saved because they contain one or more forbidden words

If it was an attempt to add spam – Ah-yay-yay! If you think this is some kind of error, please contact the wiki administrator at Discord

English original

SPAM blocked

Your changes were not saved because they contain one or more forbidden words. If you tried to add spam to the Wiki – Ah-yay! If you think that this is an error, contact your wiki administrator.

 
 
Dansk skabelon

<?php

$lang['start'] = 'Forsiden';
$lang['menu'] = 'Alle tegneserier';
$lang['news'] = 'Nyheder';
$lang['helproom'] = 'Hjælp rummet';
$lang['chat'] = 'Chat';
$lang['RSS'] = 'Site RSS';
$lang['RSSpart'] = 'Section RSS';
$lang['RSSnew'] = 'nye sider';

 
Русский шаблон

<?php

$lang['start'] = 'Главная';
$lang['menu'] = 'Все комиксы';
$lang['news'] = 'Новости';
$lang['helproom'] = 'Справочная';
$lang['chat'] = 'Чат';
$lang['RSS'] = 'RSS сайта';
$lang['RSSpart'] = 'RSS раздела';
$lang['RSSnew'] = 'новые страницы';

English template

<?php

$lang['start'] = 'Main page';
$lang['menu'] = 'All comics';
$lang['news'] = 'News';
$lang['helproom'] = 'Helproom';
$lang['chat'] = 'Chat';
$lang['RSS'] = 'Site\'s RSS';
$lang['RSSpart'] = 'Section\'s RSS';
$lang['RSSnew'] = 'new pages';

Denne hjemmeside bruger cookies. Ved at bruge hjemmesiden accepterer du at gemme cookies på din computer. Du anerkender også, at du har læst og forstået vores privatlivspolitik. Hvis du ikke er enig, forlad hjemmesiden.Flere oplysninger om cookies