Локали для Комикслейта

К общему списку

Překlad je vyžadován pro místní verze s přímým odkazem „upravit“
Перевод требуется для локальных версий, снабжённых прямой ссылкой “редактировать”

České lokale

Administrace

Seznam dostupných administrativních operací

Český originál

Správa

Níže je možno spravovat vaší DokuWiki.

Русский локаль

Управление

Список доступных административных операций

Русский исходный

Управление

Ниже вы сможете найти список административных операций, доступных в «Докувики».

 
 
České lokale
Český originál
Русский локаль
Русский исходный
 
 
České lokale

K dispozici je novější revize

Existuje novější revize stránky, kterou jste upravovali. K tomu dochází, když jiný uživatel změnil stránku nebo její část, zatímco vy jste dělali totéž. Pečlivě zvažte níže uvedené rozdíly a rozhodněte se, kterou revizi zachovat

 • Klepnutím na tlačítko Uložit přepíšete revizi někoho jiného
 • Kliknutím na tlačítko Zrušit ponecháte revizi někoho jiného
 • Pokud chcete sloučit úpravy, zkopírujte tuto kartu do prohlížeče (obvykle tažením Shift), upřesněte tam revizi někoho jiného a poté zrušte úpravy zde
Český originál

Existuje novější verze

Existuje novější verze právě upravovaného dokumentu. To se stává, pokud někdo jiný změnil dokument, který právě upravujete.

Prohlédněte si níže uvedené rozdíly, případně rozdíly z obou verzí ručně spojte dohromady a rozhodněte se, kterou verzi uchovat. Pokud zvolíte Uložit, bude uložena vaše verze. Jinak stiskněte Zrušit pro uchování původní verze.

Русский локаль

Существует более новая ревизия

Существует более новая ревизия страницы, которую вы редактировали. Такое случается, когда другой пользователь изменил страницу или её часть, пока вы делали то же самое. Внимательно изучите различия, приведённые ниже, и решите, какую ревизию оставить

 • Нажав Сохранить, вы затрёте чужую ревизию своей
 • Нажав Отменить, вы оставите чужую ревизию
 • При необходимости соединить правки скопируйте эту вкладку в браузере (обычно перетаскиванием с зажатым Shift), там доработайте чужую ревизию, затем здесь отмените редактирование
Русский исходный

Существует более новая версия

Существует более новая версия документа, который вы редактировали. Такое случается, когда другой пользователь изменил документ, пока вы делали то же самое.

Внимательно изучите различия, приведенные ниже, и решите, какую версию оставить. Если вы выберете «Сохранить», то ваша версия будет сохранена. Нажав «Отменить», вы оставите текущую версию.

 
 
České lokale

Přístup odepřen

Nemáte oprávnění k zobrazení

Český originál

Nepovolená akce

Promiňte, ale nemáte dostatečná oprávnění k této činnosti.

Русский локаль

Доступ запрещён

У вас недостаточно прав для просмотра

Русский исходный

Доступ запрещён

Извините, у вас не хватает прав для этого действия.

 
 
České lokale

Rozdíly

Rozdíly mezi dvěma revizemi této stránky

Český originál

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Русский локаль

Различия

Различия между двумя ревизиями данной страницы

Русский исходный

Различия

Здесь показаны различия между двумя версиями данной страницы.

 
 
České lokale

Nalezený koncept

Když jste naposledy upravovali tuto stránku, nebyla správně dokončena. Níže uvedený koncept byl automaticky uložen během vaší práce. Chtěli byste:

 • obnovit návrh a pokračovat v praci?
 • vymazat koncept i s vaší prací?
 • zrušit výběr a ponechat návrh prozatím nedotčený?
Český originál

Nalezen koncept

Vaše minulá editace této stránky nebyla korektně dokončena. DokuWiki během editace automaticky uložila koncept, který nyní můžete použít a pokračovat v editaci. Níže je vidět text uložený během minulé editace.

Prosím rozhodněte se, jestli chcete automaticky uložený koncept obnovit a pokračovat v editaci, nebo jej chcete vymazat, nebo úplně zrušit celý proces editace.

Русский локаль

Найден черновик

Последний раз редактирование этой страницы не было корректно завершено. Во время вашей работы был автоматически сохранён черновик, представленный ниже. Хотите ли вы:

 • восстановить черновик и продолжить работу?
 • удалить черновик с наработками?
 • отменить выбор, оставив пока черновик в сохранности?
Русский исходный

Найден черновик

Последний раз редактирование этой страницы не было корректно завершено. Во время вашей работы был автоматически сохранён черновик, который вы теперь можете восстановить и продолжить прерванную правку. Ниже вы видите автоматически сохранённую версию.

Пожалуйста, решите, хотите ли вы восстановить потерянную версию, удалить черновик, или отменить редактирование.

 
 
České lokale

Editace

Upravte stránku a klikněte na Uložit. Nápověda, PÍSKOVÍŠTĚ

Český originál

Upravte stránku a stiskněte Uložit. Na stránce syntax se můžete dozvědět více o wiki syntaxi. Prosím upravujte stránky pouze, pokud je můžete vylepšit. V případě, že si chcete něco pouze vyzkoušet, použijte raději pískoviště.

Русский локаль

Редактирование

Отредактируйте страницу и нажмите Сохранить. Помощь, ПЕСОЧНИЦА

Русский исходный

Отредактируйте страницу и нажмите «Сохранить». Прочтите справочную страницу для ознакомления с синтаксисом вики. Пожалуйста, редактируйте только в том случае, если планируете улучшить содержимое. Если вы просто хотите потестировать что-либо, воспользуйтесь специальной страницей: playground.

 
 
České lokale

Stará revize

Opětovné uložení stránky vynuluje všechny úpravy, které následovaly po této revizi!

Český originál

Máte načtenou starší verzi dokumentu! Pokud ji uložíte, vytvoříte tím novou aktuální verzi.


Русский локаль

Старая ревизия

Пересохранив страницу, вы сбросите все правки, следовавшие за этой ревизией!

Русский исходный

Вы загрузили старую ревизию документа! Сохранив её, вы создадите новую текущую версию с этим содержимым.


 
 
České lokale

Mapa stránek

Organizovaný seznam všech dostupných složek a stránek

Český originál

Index

Zde je k dispozici index všech dostupných stránek seřazený podle jmenných prostorů.

Русский локаль

Карта сайта

Упорядоченный список всех доступных папок и страниц

Русский исходный

Содержание

Перед вами список доступных страниц, упорядоченный по пространствам имён.

 
 
České lokale

Editor zablokován

Na této stránce právě pracuje jiný uživatel. Počkejte, dokud nebudou úpravy dokončeny nebo nevyprší standardní doba blokování (15 minut)

Český originál

Stránka je zamknutá

Tato stránka je právě zamknutá pro úpravy jiným uživatelem. Musíte počkat, než onen uživatel dokončí své úpravy nebo než tento zámek vyprší.

Русский локаль

Редактор заблокирован

Сейчас над этой страницей работает другой пользователь. Подождите, пока закончится редактирование или истечёт стандартное время блокировки (15 минут)

Русский исходный

Страница заблокирована

Эта страница в данный момент заблокирована для редактирования другим пользователем. Вам придётся подождать, пока этот пользователь закончит редактирование или истечёт время блокировки.

 
 
České lokale

Přihlášení

Ve svém prohlížeči musíte mít povoleny soubory cookie!

Nejste přihlášeni; použijte následující formulář:

Český originál

Přihlášení

Momentálně nejste přihlášen(a)! Prosím vložte své identifikační údaje níže. Pro přihlášení musíte mít zapnuté cookies.

Русский локаль

Вход в систему

В вашем браузере должны быть включены cookies!

Вы не вошли в систему; воспользуйтесь следующей формой:

Русский исходный

Авторизация

В данный момент вы не в системе. Авторизируйтесь при помощи следующей формы. Замечание: для работы у вас должны быть включены куки (cookies).

 
 
České lokale

Tato stránka ještě neexistuje

Přešli jste na neexistující stránku

 • Stav komiksu a jeho oficiální webové stránky najdete v indexu. Pokud je komiks stále ve výrobě, je možné, že jeho autor ještě nenakreslil nové číslo, pak buďte trpěliví
 • Pokud ano, zkuste vytvořit tuto stránku a
  • uložit obrázek z oficiálních stránek
  • přejmenovat na čtyřmístné číslo
  • přetáhněte ji do okna značek v editoru (v telefonu ji načtěte pomocí správce médií)
 • Nebo se vraťte zpět do historie pomocí kláves Alt + ← (◀ v telefonu)
 • Pokud máte další otázky:
Český originál

Stránka s tímto názvem ještě neexistuje

Odkaz vás zavedl na stránku, která ještě neexistuje. Můžete ji vytvořit stisknutím tlačítka Vytvořit stránku.

Русский локаль

Эта страница ещё не существует

Вы перешли на не существующую страницу

 • Проверьте в индексе статус комикса и его официальный сайт. Если комикс ещё выпускается, возможно, его автор ещё не нарисовал новый выпуск, тогда наберитесь терпения
 • Если же нарисовал, попробуйте создать эту страничку и
  • сохраните картинку с оф.сайта
  • переименуйте её на 4-значный номер
  • перетащите её в окно с разметкой в редакторе (на телефоне - загрузите через медиаменеджер)
 • Или вернитесь назад по истории кнопками Alt + ← (на телефоне - ◀)
 • Если возникли иные вопросы:
Русский исходный

Эта страница ещё не существует

Вы перешли по ссылке на тему, для которой ещё не создана страница. Если позволяют ваши права доступа, вы можете создать её, нажав на кнопку «Создать страницу».

 
 
České lokale

Tato revize neexistuje

Zadaná revize stránky neexistuje. Viz historie revizí

Český originál

Taková verze neexistuje

Zadaná verze neexistuje. Stiskněte tlačítko Starší verze pro seznam starších verzí tohoto dokumentu.

Русский локаль

Такой ревизии не существует

Указанная ревизия страницы не существует. Смотрите историю ревизий

Русский исходный

Такой версии не существует

Указанная версия страницы не существует. Нажмите на кнопку «История страницы», чтобы получить список доступных предыдущих версий этого документа.

 
 
České lokale

Náhled

Takto bude vypadat opravená stránka
Upozornění: Vaše úpravy ještě nebyly uloženy!

Český originál

Náhled

Zde je náhled, jak bude dokument vypadat. Pozor: Soubor zatím není uložen!

Русский локаль

Предпросмотр

Вот так будет выглядеть исправленная страница
Внимание: ваши правки ещё не сохранены!

Русский исходный

Просмотр

Здесь показано, как ваш текст будет выглядеть. Внимание: текст ещё не сохранён!

 
 
České lokale

Pouze pro čtení

Tato stránka je určena pouze pro čtení. Můžete vidět její zdroj, ale nemůžete ji měnit. Pokud si myslíte, že je to špatně, řekněte to správci (v Discordu)

Český originál

Tato stránka je pouze pro čtení. Můžete si pouze prohlédnout zdrojový kód, ale ne ho měnit. Zeptejte se správce, pokud si myslíte, že něco není v pořádku.

Русский локаль

Только чтение

Эта страница доступна только для чтения. Вы можете посмотреть её исходный текст, но не можете его менять. Сообщите администратору (в Discord), если считаете, что это неправильно

Русский исходный

Эта страница только для чтения. Вы можете посмотреть её исходный текст, но не можете его изменить. Сообщите администратору, если считаете, что это неправильно.

 
 
České lokale

Nedávné změny

Tyto stránky byly nedávno vytvořeny nebo změněny

Český originál

Poslední úpravy

Následující stránky byly nedávno změněny.

Русский локаль

Недавние изменения

Эти страницы были недавно созданы или изменены

Русский исходный

Недавние изменения

Следующие страницы были недавно изменены

 
 
České lokale

Registrace

Pro registraci vyplňte všechna pole formuláře. Přihlášení musí splňovat omezení pro identifikátor stránky. Pokud je zapnuto generování hesla na serveru a ve formuláři není okno pro zadání hesla, bude heslo odesláno na e-mail. Nové heslo se tam zašle i v případě ztráty starého hesla, takže e-mail nesmí být fiktivní

Český originál

Zaregistrujte se jako nový uživatel

Abyste získali uživatelský účet, vyplňte prosím všechny informace v následujícím formuláři. Zadejte platnou mailovou adresu, na níž bude zasláno heslo. Uživatelské jméno musí být v platném formátu (který je stejný jako formát názvu stránky).

Русский локаль

Регистрация

Для регистрации заполните все поля в форме. Логин должен удовлетворять ограничениям для идентификатора страницы. Если включена серверная генерация пароля и в форме отсутствуют окна для его ввода, пароль будет выслан на электронную почту. Туда же высылается и новый пароль при потере прежнего, поэтому почта не должна быть фиктивной

Русский исходный

Регистрация нового пользователя

Для регистрации в вики заполните все поля ниже. Обратите внимание на правильность адреса электронной почты — туда будет выслан пароль в том случае, если вас не просят самостоятельно ввести его здесь. Логин должен удовлетворять ограничениям для идентификатора страницы.

 
 
České lokale

Odeslat nové heslo

Zadejte své přihlašovací jméno a na e-mail, který je s ním spojen, vám bude zasláno nové heslo

Český originál

Zaslat nové heslo

Abyste získali nové heslo ke svému účtu v této wiki, vyplňte všechny níže uvedené informace. Nové heslo bude zasláno na e-mailovou adresu, kterou jste zadali při registraci. Uživatelské jméno by mělo být stejné jako vaše uživatelské jméno, s nímž se přihlašujete do této wiki.

Русский локаль

Выслать новый пароль

Укажите ваш логин, и на связанную с ним электронную почту будет отправлен новый пароль

Русский исходный

Выслать новый пароль

Для получения нового пароля введите ваш логин. Ваш новый пароль будет отправлен по адресу электронной почты, зарегистрированному на ваше имя.

 
 
České lokale

Nastavení nového hesla

Zadejte nové heslo pro svůj účet

Český originál

Nastavení nového hesla

Zadejte prosím nové heslo pro váš účet.

Русский локаль

Установка нового пароля

Введите новый пароль для вашей учетной записи

Русский исходный

Установка нового пароля

Пожалуйста введите новый пароль для вашей учетной записи в этой вики.

 
 
České lokale

Historie stránek

Chcete-li rychle vrátit úpravy zpět, vyberte revizi, klikněte na možnost upravit v postranním panelu a v otevřeném editoru okamžitě klikněte na tlačítko uložit

Český originál

Starší verze

Zde jsou starší verze daného dokumentu. Pro návrat ke starší verzi si ji zvolte ze seznamu níže, stiskněte tlačítko Upravit stránku a uložte ji.

Русский локаль

История страницы

Чтобы быстро откатить правки, выберите ревизию, щёлкните опцию редактирования на боковой панели и в открывшемся редакторе сразу же нажмите кнопку сохранения

Русский исходный

История страницы

Перед вами история правок текущего документа. Чтобы вернуться к одной из предыдущих версий, выберите нужную, нажмите «Править страницу» и сохраните её.

 
 
České lokale

Výsledky vyhledávání

Český originál

Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže. @[email protected]

Русский локаль

Результаты поиска

Русский исходный

Поиск

Перед вами результаты поиска. @[email protected]

 
 
České lokale

Stará revize

Český originál

Toto je starší verze dokumentu!


Русский локаль

Старая ревизия

Русский исходный

Это старая версия документа!


 
 
České lokale

Dobrý den!

Stránka „@[email protected]“ na wiki @[email protected] se změnila. Seznam změn:


@[email protected]


Stará revize: @[email protected]
Nová revize: @[email protected]

Tato oznámení jsou spravována v rámci možnosti @[email protected] na stránce @[email protected]

Český originál

Dobrý den!

Byla změněna stránka @[email protected] ve wiki @[email protected] Zde jsou změny:


@[email protected]


Stará revize: @[email protected] Nová revize: @[email protected]

Pro odhlášení z odebírání změn na této webové stránce se prosím přihlaste do wiki na adrese @[email protected], pak navštivte @[email protected] a odhlaste se z odebírání změn na stránce či ve jmenném prostoru.

Русский локаль

Привет!

Страница „@[email protected]“ в вики @[email protected] изменилась. Список изменений:


@[email protected]


Старая ревизия: @[email protected]
Новая ревизия: @[email protected]

Эти уведомления управляются с помощью опции @[email protected] на сайте @[email protected]

Русский исходный

Привет!

Страница @[email protected] в вики @[email protected] изменилась. Список изменений:


@[email protected]


Старая версия: @[email protected] Новая версия: @[email protected]

Чтобы отписаться от уведомлений об изменениях, войдите в вики @[email protected] в раздел @[email protected] и отмените подписку на страницу и/или пространство имён.

 
 
České lokale

Správa odběrů

Zde můžete spravovat odběry pro aktuální stránku a složku

Český originál

Správa odběratelů změn

Tato stránka Vám umožňuje spravovat uživatele přihlášené k odběru změn aktuální stránky nebo jmenného prostoru.

Русский локаль

Управление подписками

Здесь можно управлять подписками для текущей страницы и папки

Русский исходный

Управление подписками

Здесь вы можете управлять подписками для текущей страницы и пространства имён.

 
 
České lokale

Dobrý den!

Stránky v složce @[email protected] ve Wiki @[email protected] jsou změněny. Změněné stránky:


@[email protected]


Pro odhlášení z notifikací o změnech, přihlaste se prosím do wiki @[email protected], pak navštivte @[email protected] a zrušte předplatné na stranku a/nebo složku

Český originál

Dobrý den!

Byly změněny stránky ve jmenném prostoru @[email protected] wiki @[email protected] Zde jsou:


@[email protected]


Pro odhlášení z odebírání změn se prosím příhlašte do wiki na adrese @[email protected], pak navštivte @[email protected] a odhlaste se z odebírání změn na stránce či ve jmenném prostoru.

Русский локаль

Привет!

Страницы в папке @[email protected] в вики @[email protected] были изменены. Список изменившихся страниц:


@[email protected]


Чтобы отписаться от уведомлений об изменениях, войдите в вики @[email protected] в раздел @[email protected] и отмените подписку на страницу и/или папку

Русский исходный

Привет!

Страницы в пространстве имён @[email protected] в вики @[email protected] были изменены.

Список изменившихся страниц:


@[email protected]


Чтобы отписаться от уведомлений об изменениях, войдите в вики @[email protected] в раздел @[email protected] и отмените подписку на страницу и/или пространство имён.

 
 
České lokale

Dobrý den!

Stránka @[email protected] ve wiki @[email protected] je upravena. Změny:


@[email protected]


Datum: @[email protected] Uživatel: @[email protected]

Vysvětlivka: @[email protected] Stará verze: @[email protected] Nová verze: @[email protected]

Pro odhlášení z notifikací o změnech, přihlaste se prosím do wiki @[email protected], pak navštivte @[email protected] a zrušte předplatné na stranku a/nebo složku

Český originál

Dobrý den!

Byla změněna stránka @[email protected] ve wiki @[email protected] Zde jsou změny:


@[email protected]


Datum: @[email protected] Uživatel: @[email protected] Souhrn editace: @[email protected] Stará revize: @[email protected] Nová revize: @[email protected]

Pro odhlášení z odebírání změn na této webové stránce se prosím přihlaste do wiki na adrese @[email protected], pak navštivte @[email protected] a odhlaste se z odebírání změn na stránce či ve jmenném prostoru.

Русский локаль

Привет!

Страница @[email protected] в вики @[email protected] изменилась. Список изменений:


@[email protected]


Дата: @[email protected] Автор: @[email protected]

Примечание: @[email protected] Старая ревизия: @[email protected] Новая ревизия: @[email protected]

Чтобы отписаться от уведомлений об изменениях, войдите в вики @[email protected] в раздел @[email protected] и отмените подписку на страницу и/или папку

Русский исходный

Привет!

Страница @[email protected] в вики @[email protected] изменилась. Список изменений:


@[email protected]


Дата: @[email protected] Автор: @[email protected]

Примечание: @[email protected] Старая версия: @[email protected] Новая версия: @[email protected]

Чтобы отписаться от уведомлений об изменениях, войдите в вики @[email protected] в раздел @[email protected] и отмените подписку на страницу и/или пространство имён.

 
 
České lokale

Aktualizovat uživatelský profil

Je nezbytné vyplnit pouze pole, která chcete změnit. Uživatelské jmeno nemůže být změněno

Český originál

Upravit profil vašeho účtu

Vyplňte pouze pole, která chcete změnit. Nemůžete ale změnit své uživatelské jméno.

Русский локаль

Обновить профиль

Необходимо заполнить только те поля, которые вы хотите изменить. Логин пользователя не может быть изменён

Русский исходный

Обновить профиль

Необходимо заполнить только те поля, которые вы хотите изменить. Ваш логин не может быть изменён.

 
 
České lokale

Spam je zablokován

Vaše úpravy nejsou uloženy, protože mají jedno či více zakázaných slov

Byl-li to pokus přidat spam - hanba! Pokud si myslíte, že je nějaký omyl, obráťte se na spravce v Discordu

Český originál
Русский локаль

СПАМ заблокирован

Ваши изменения не были сохранены, так как они содержат одно или более запрещённых слов

Если считаете, что это какая-то ошибка – обратитесь к администратору в Discord

Русский исходный

СПАМ заблокирован

Ваши изменения не были сохранены, так как они содержат одно или более запрещенных слов. Если Вы пытались добавить спам в Вики – ай-яй-яй! Если Вы считаете, что это какая-то ошибка, обратитесь к администратору вики.

 
 
Česká šablona

<?php

$lang['start'] = 'Hlavní stránka';
$lang['menu'] = 'Všechny komiksy';
$lang['news'] = 'Zprávy';
$lang['helproom'] = 'Nápověda';
$lang['chat'] = 'Chat';
$lang['RSS'] = 'RSS Webu';
$lang['RSSpart'] = 'RSS sekce';
$lang['RSSall'] = 'všechny stránky';
$lang['RSSnew'] = 'nové stránky';

Русский шаблон

<?php

$lang['start'] = 'Главная';
$lang['menu'] = 'Все комиксы';
$lang['news'] = 'Новости';
$lang['helproom'] = 'Справочная';
$lang['chat'] = 'Чат';
$lang['RSS'] = 'RSS сайта';
$lang['RSSpart'] = 'RSS раздела';
$lang['RSSall'] = 'все страницы';
$lang['RSSnew'] = 'новые страницы';

Tento web používá cookies. Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním cookies do vašeho počítače. Také berete na vědomí, že jste si přečetli a porozuměli našim Zásadám ochrany osobních údajů. Pokud nesouhlasíte s odchodem z webu.Více informací