<?php

$lang['start'] = '主页';
$lang['menu'] = '所有漫画';
$lang['news'] = '新闻';
$lang['helproom'] = '帮助房间';
$lang['chat'] = '聊天';
$lang['RSS'] = '网站的RSS';
$lang['RSSpart'] = '部分的RSS';
$lang['RSSnew'] = '新页面';

本网站使用cookies。 使用本网站即表示您同意在您的计算机上存储cookie。 您也承认您已阅读并理解我们的隐私政策。 如果您不同意请离开本网站。有关cookie的更多信息